Students SNAP

将来の夢、就職先は?
空間デザイナー
NBUやこの学科を選んだ理由は?
高校の先輩が活躍している姿を見て建築を学びたいと思った
NBUや学科の良いところは?
難しい課題も友だちと一緒に夜遅くまで取り組める環境や雰囲気がある
金野 芽依 さん
建築学科/4年
大分県/日本文理大学附属高校